Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg – Promoting Use of the Welsh Language

Fel rhan o ymrwymiad Contractwyr Alun Griffths Cyf i hyrwyddo’r Iaith Gymraeg yn y gweithle mae’r Cwmni wedi cefnogi menter, datblygwyd gan tîm safle Ffordd Cyswllt Llangefni, i arddangos logo Iaith Gwaith oren ar hetiau caled ein staff sydd yn siarad Cymraeg.

Mae’r logo, datblygwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd y Gymraeg, yn adnabyddus iawn fel arwydd o unigolyn yn gallu cyfathrebu yn y Gymraeg a gwelwyd yn ffordd syml i annog y defnydd o’r Gymraeg nid yn unig yn y gweithle ond hefyd wrth drafod â aelodau o’r cyhoedd effeithwyd gan ein gwaith.

Lansiwyd gan Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ym Modedern, a ddywedodd: “Mae’n wych gweld cwmnïau fel Griffiths, sydd wedi eu gwreiddio yn ein cymunedau, yn gweld budd dangos i gwsmeriaid pwy sydd yn gallu siarad Cymraeg.  Mae’r logo wedi ei integreiddio i wisg amryw o sectorau eraill, megis gweithwyr iechyd, ond dyma fydd y tro cyntaf iddo gael ei gynnwys ar helmedi!

“Mae arddangos y logo Iaith Gwaith ar hetiau caled y staff yn ffordd o ddangos bod y cwmni’n gweld gwerth dathlu a datblygu sgiliau dwyieithog eu staff, a’u bod yn falch o allu cynnig gwasanaeth Cymraeg i’w cwsmeriaid.”

Dywedwodd Huw Llywelyn, Cyfarwyddwr Iechyd a Diolgelwch Griffiths “Yr ydym fel Cwmni yn credu yn gryf yn y manteision a’r gwerth mewn defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Yn ogystal â hybu’r Iaith, bydd hyn yn ysgogi pobl ifanc sydd yn dod i mewn i’r diwydiant i gyfathrebu yn y Gymraeg ac i barhau i wneud hynny drwy’i gyrfa”

 Pictured left to right Mandy Evans, Rhun ap Iorwerth AM (Anglesey), Osian Evans,
Meri Huws – Welsh Language Commissioner, Harri Evans, Albert Owen MP (Anglesey),
Christina Rees – Shadow Secretary of State for Wales, John Evans

 

As part of Alun Griffiths (Contractors) Ltd’s commitment to promote the use of the Welsh Language in the workplace the Company has supported an initiative, developed by the Llangefni Link Road site team, to display the orange ‘Iaith Gwaith’ logo on the hard hats of our Welsh speaking staff.

This logo, developed by the Welsh Language Commissioner’s Office, is widely recognised as indicating that an individual speaks Welsh and was seen as a simple way to encourage the use of Welsh not only in the work place but also when dealing with members of the public affected by our work.

Launched by Meri Huws, the Welsh Language Commissioner, at this year’s National Eisteddfod in Bodedern, she said: “It’s great to see companies like Griffiths, who are rooted in our communities, seeing the benefits of showing to customers who can speak Welsh. The logo has been incorporated to staff uniforms in many other sectors, such as health workers, but these are the first ever Iaith Gwaith helmets!

“Displaying the Iaith Gwaith logo on hard hats is a way of showing that the company values and celebrates their staff’s bilingual skills and development, and that they are proud to be able to offer Welsh language services to their customers.”

Huw Llywelyn, Health & Safety Director with Griffiths commented “As a Company we strongly believe in the benefits and value in using the Welsh Language in the workplace. As well as promoting the language, it also encourages young people who are coming into the industry to communicate in Welsh and continue to do so throughout their career.”